Thứ Năm, 1 tháng 1, 1976

Đôi bạn đường - Truyện ngụ ngôn

Đôi bạn đường

Serve 1

Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhặt lên và bảo: - Thượng đế gửi lộc cho tôi đây. Còn ông già bảo: - Chúng ta cùng hưởng chứ. Người trẻ cãi lại: - Không, chúng ta đâu có cùng thấy. Một mình tôi nhặt lên thôi. Ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo sau, quát bảo: - Đứa nào ăn cắp túi tiền? Người trẻ sợ hãi nói: - Bác ơi! Không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất. Ông già liền bảo: - Của bắt được là của anh chứ đâu phải của chúng ta. Thế thì anh nguy khốn chứ chúng ta không nguy khốn. Người ta tóm cổ người trẻ và giải về tỉnh xét xử, còn ông già ung dung trở về nhà.
Hết : Chương 1 - Xem tiếp : Chương 2

Serve 1

Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhặt lên và bảo: - Thượng đế gửi lộc cho tôi đây. Còn ông già bảo: - Chúng ta cùng hưởng chứ. Người trẻ cãi lại: - Không, chúng ta đâu có cùng thấy. Một mình tôi nhặt lên thôi. Ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo sau, quát bảo: - Đứa nào ăn cắp túi tiền? Người trẻ sợ hãi nói: - Bác ơi! Không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất. Ông già liền bảo: - Của bắt được là của anh chứ đâu phải của chúng ta. Thế thì anh nguy khốn chứ chúng ta không nguy khốn. Người ta tóm cổ người trẻ và giải về tỉnh xét xử, còn ông già ung dung trở về nhà.
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close
This is the lightbox content. Close